June 25, 2024

Populism And Hypocrisy – NDC Oti Regional Deputy Secretary