December 10, 2023

Populism And Hypocrisy – NDC Oti Regional Deputy Secretary